Veřejné zakázky

Detail aktuality - Zaslaná žádost o opravu Tenderareně týkající se porušení zákona.


Admin

Dobrý den

Podle zákona o veřejných zakázkách a vyhlášce č.168/2016 § 18 má datový soubor

obsahovat zakázky výhradně zadavatele který má přidělený "Identifikátor profilu zadavatele" uvedený v datovém souboru.
U datových souborů npř.Jedličkův ústav, příspěvková organizace ovšem zveřejňujete i zakázky vypsané jinými zadavateli. viz. https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj/XMLdataVZ?od=01022017&do=09022017
Dále v něm uvádíte nepravdivý Identifikátor profilu zadavatele, Název zadavatele a IČ.

Žádám vás tímto o opravu.

s pozdravem

Admin

 


Odpověď z @tendersystems.cz

Dobrý den,

nadřízenému zadavateli je dle metodiky k vyhlášce č. 168/2016 Sb. (zasíláme v příloze) umožněno využívat profil společně se svými podřízenými organizacemi, jako je tomu v tomto případě:

 

"Podřízené organizace jednoho zadavatele mají možnost využívat jeden profil zadavatele společně s nadřízeným zadavatelem za předpokladu, že daný profil zadavatele umožňuje třídění, popř. filtrování podle jednotlivých podřízených organizací tak, aby byl zřejmý zadavatel konkrétní veřejné zakázky. Tím není dotčena povinnost podřízených organizací uveřejnit svůj profil zadavatele ve Věstníku prostřednictvím formuláře CZ 05. Je možná i varianta, kdy každá podřízená organizace může mít zřízen svůj vlastní profil."

 

S pozdravem

 

****************************************

@tendersystems.cz

operátor péče o zákazníky

Tender systems s.r.o.
náměstí Před Bateriemi 18
162 00 - Praha 6

e-mail:@tendersystems.cz

telefon: +420 226 258 888
www.tendersystems.cz

 


Moje reakce
Dobrý den

 

Zákon č. 134 / 2016 § 214

(3) Jde-li o provozní jednotku zadavatele podle

§ 17 odst. 2, může provozní jednotka využívat k uveřejnění

 informací o svých veřejných zakázkách

vlastní profil zadavatele. Odstavce 1 a 2 se použijí

obdobně.

 

Z toho vyplývá , že pokud jsou evidování ve Věstníku veřejných zakázek, jsou zadavateli a tudíž na ně není pohlíženo jako na provozní jednotky . Ergo musí splňovat náležitosti profilu zadavatele.

 

Dále odstavec dvě téhož zákona, paragrafu JEDNOZNAČNĚ říká

(2) Zadavatel není oprávněn využívat k uveřejnění

informací o svých veřejných zakázkách současně

 více profilů zadavatele, které jsou označeny

ve Věstníku veřejných zakázek jako aktivní.

 

Nyní tomu tak ale u vás je. Na x profilech zadavatele(se hodnou adresou) je uveřejňována informace o zakázce jiného zadavatele.

 

Dále, datový formát je jasně specifikovaný v dané prováděcí metodice. A vy jej jednoznačně porušujete.

viz. příloha č.8. Říká že jako první se uvádějí následující informace.

a)Identifikátor profilu zadavatele - jedná se o evidenční číslo profilu zadavatele ve

Věstníku veřejných zakázek přidělené na základě Oznámení profilu zadavatele,

b) IČO a název nebo obchodní firma zadavatele

 

 

Žádám vás o nápravu.

Admin


Vážený pane Admin,
 

velmi nás těší Váš zájem, nicméně na danou věc máme poněkud odlišný názor. Dovolím si několik poznámek:

- problematika provozních jednotek podle § 214, odst. 3 ZZVZ, dle našeho názoru vůbec nesouvisí s problematikou multiprofilu;
- skutečnost, že veřejné zakázky zadavatelů podřízených organizací (v tomto případě Libereckého kraje), jsou uveřejněny na profilu Libereckého kraje a tento se zobrazuje v názvu profilu zadavatele, není dle našeho názoru vadná, neboť právě tato konfigurace je smyslem multiprofilu zadavatele;

- §214, odst. 2 ZZVZ sice stanoví, že zadavatel není oprávněn využívat k uveřejnění informací o svých zakázkách současně více profilů zadavatele, které jsou označeny ve VVZ jako aktivní - zde je třeba toto chápat jako aktivní ve vztahu k jednomu konkrétnímu zadavateli, nikoliv chápat jeden jediný profil (multiprofil), který používá více zadavatelů, jako více profilů;

- skutečnost, že jiné nástroje mají filozofii koncipovánu odlišně, nezakládá důvod pro označení stavu našeho řešení jako rozporného s platnou legislativou (mj. i z toho důvodu, že při aplikaci Vašeho výkladu legislativy by tyto nástroje musely rovněž ne zcela této legislativě odpovídat);

- naše řešení je certifikováno podle vyhl. č. 260/2016 Sb. a č. 168/2016 Sb., kdy v případě, že by stav nástroje byl s touto legislativou rozporný, bylo by toto jistě důvodem pro neudělení předmětné certifikace;

- předmětnou problematiku jsme řešili s odborem veřejného investování MMR, kdy nám byl potvrzen náš výklad a technické řešení z něj vycházející (cituji: "Pro potřeby ověřování funcionality profilu zadavatele s ohledem na možnost stažení xml souborů, budou v takových případěch stahována data pouze z "globálního profilu", který jak předpokládáme, bude poskytovat data o všech veřejných zakázkách i podřízených organizací. V současné době probíhá analýza těchto profilů a  v případě dalších kontrol profilů zadavatelů budou kontroly již nastaveny tak, aby  zohledňovaly i tento způsob uveřejnění na společném profilu zadavatele (tj. nebudou samostatně testovány podřízené profily, kde nyní dochází ke kolizi evidenčních čísel profilů).  Toto vyjádření již bylo zasláno  Vašim významným  uživatelům, kteří tento způsob profilu používají ( Ministerstvo spravedlnosti, Liberecký kraj, Jihočeský kraj, magistrát Plzně)").
 

S pozdravem a s přáním hezkého víkendu
 

Tender systems s.r.o.

 

****************************************

Tender systems s.r.o.Tender systems s.r.o.
náměstí Před Bateriemi 18
162 00 - Praha 6


Dobrý den

 
Předem se omlouvám za pozdní reakci na Váš email. Nepříjemné životní situace mi bohužel bránili dříve odpovědět.
 
1. Profil zadavatel má dle informací ze zákona sloužit primárně k tomu, aby se zveřejnili
veřejné zakázky(i podlimitní) na předem známé internetové adrese a aby mohlo docházet ke
strojovému zpracování dat. Kladu důraz na slovní spojení “strojovému zpracování dat”,
protože to je prakticky to stěžejní o co mi jde.
2. Aby ve změti mnoha milionů internetových adres nacházející se v síti, byly tyto adresy
jednoduše dohledatelné. Byl vytvořen a zveřejněn seznam těchto jedinečných internetový
adres na adrese https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/SearchProfile/Search. Zde se
nachází veškeré internetové adresy profilu zadavatelů po té co jsou řádně zaevidovány.
A zde mi dovolte první zastávku.
Nejenom já předpokládám, že v tomto seznamu je každá internetová adresa jedinečná. Konkrétněji, že každá adresa je jedinečný soubor znaků. Například www.uohs.cz/profil.html vs
www.uohs.cz/profil/jaroska/profil.html . Očividně dvě rozdílné adresy, rozdílné množství
znaků. Každý logik musí prohlásit dané dva řetězce za sobě nerovné. A bylo by to v
pořádku.
Tak tomu ale bohužel není. Seznam stejných adres různých zadavatelů jsem schopen dodat.
Například na ukázce Libereckého kraje(ne jenom on) jsem schopen  odprezentovat, že se do seznamu profilu zadavatele dostávají shodné adresy. Jednoznačně špatně viz. odtsavec 2, §15 zákona č. 168 / 2016. 
3. Každý, kdo si zaregistruje profil zadavatele obdrží jedinečný identifikátor známý jako
“Evidenční číslo profilu”. Tento soubor znaků je taktéž jedinečný. A je spolu s jedinečnou
internetovou adresou stěžejní pro bezchybné zpracování dat.
4. Zákon č. 168/2016 § 18 odstavec (5) říká “Základní vybrané informace o veřejné zakázce
uveřejněné na profilu zadavatele mají podobu strukturovaných dat, jejichž popis je uveden v
příloze č. 8 k této vyhlášce.” V této příloze se píše.
“Základní informace na profilu zadavatele budou k dispozici na internetové adrese
http://(adresa profilu zadavatele)/XMLdataVZ?od=ddmmrrrr&do=ddmmrrrr”
Pokud bych tedy napsal do internetové prohlížeče následující 
www.uohs.cz/profil.html/XMLdataVZ?od=01012017&do=31012017
měl bych obdržet seznam veřejných zakázek za měsíc leden rok 2017 zadavatele který má
na sebe evidovanou tuto jedinečnou adresu. A vše by bylo správně.
Jenomže co se stane, když tutéž adresu si zaeviduje i základní škola 1 a dále správa
silnic, uhos a další a další?
Najednou začnu dostávat jeden a ten stejný seznam zakázek. (viz. Liberecký kraj, Jihočeský
kraj, Ministerstvo spravedlnosti, aj.). A já nejsem schopen rozpoznat kdo danou
zakázku vlastně vypsal. Jednou danou zakázku vypíše Správa a údržba silnic Jihočeského
kraje a jindy VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Na adrese pro strojové zpracován dat se to
ale budou prezentovat jako zakázky Jihočeského kraje !?!?
5. Každý daný seznam, který vrátí adresa viz. bod 4 musí odpovídat předem dané struktůře.
viz. příloha č.8 vyhlášky. A ta říká že jako první se uvádějí následující informace.
a)Identifikátor profilu zadavatele - jedná se o evidenční číslo profilu zadavatele ve
Věstníku veřejných zakázek přidělené na základě Oznámení profilu zadavatele,
b) IČO a název nebo obchodní firma zadavatele
 
No a já se ptám, jaké ičo a Evidenční číslo profilu bude seznam zakázek obsahovat
když je adresa stejná jak u Jihočeského kraje tak i Základní škola, Český Krumlov,
Kaplická 151 npř. ?!?! Ano, vždy stejné. Což je v tomto případě špatně(v nesouladu s vyhláškou). 
Jednou chci zakázky školy, jindy kraje a zase jindy správy silnic. Ale dostanu vždy ič, název i profilový identifikátor kraje.
 
Proto se domnívám, že opravdu stěžejní je odstavec 2, §15 zákona č. 168 / 2016. Protože
jen jeho správná implementace umožní bezchybný sběr dat, jak mu to ukládá § 18 odstavec
(5) téhož zákona v návaznosti na přílohu č.8.

A jako poslední bod mé reakce na naši diskuzi bych uvedl odpověď z ministerstva pro místní rozvoj  na můj dotaz.

"
4.       Zákon 134 / 2016 § 214 bod 3. “Jde-li o provozní jednotku zadavatele podle § 17 odst. 2, může provozní jednotka využívat k uveřejnění informací o svých veřejných zakázkách vlastní profil zadavatele. Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně.”
 
Znamená to, že pokud se rozhodne provozní jednotka mít vlastní profil zadavatele, aplikuje bod 1 a 2 téhož paragrafu. V opačném případě se nepoužije bod 1 a 2, tudíž se adresa profilu neodešle k  uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, nemá vlastní “Identifikátor profilu zadavatele” a provozní jednotka využívá profil zadavatele své nadřazené organizace?
 
Odpověď:
Podřízené organizace jednoho zadavatele mají možnost využívat jeden profil zadavatele společně s nadřízeným zadavatelem (multiprofil) za předpokladu, že daný profil zadavatele umožňuje třídění, popř. filtrování, podle jednotlivých podřízených organizací tak, aby byl zřejmý zadavatel konkrétní veřejné zakázky.
 
Tím není dotčena povinnost podřízených organizací uveřejnit svůj profil zadavatele ve Věstníku prostřednictvím formuláře CZ 05, což znamená, že internetová adresa, kterou podřízená organizace uveřejní na VVZ, musí odkazovat přímo na tu část „multiprofilu“, kterou využívá pouze TATO JEDNA KONKRÉTNÍ podřízená organizace. Čili, i zde platí zásada, jeden profil zadavatele může být využíván pouze jedním zadavatelem.
 
NENÍ MOŽNÉ, aby podřízená organizace, která je samostatným zadavatelem, využívala stejný profil, jako jeho nadřízená organizace.
 

Ing. Aleš Havránek

Vedoucí oddělení správy ISVZ a elektronizace zadávání VZ

Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí

"
 
proto Vás opětovně žádám o nápravu
 
s pozdravem
 
Admin