Veřejné zakázky

Detail aktuality - Zaslány dotazy na Ministerstvo pro místní rozvoj, Nadačnímu fondu proti korupci, Rekonstrukci státu a Amnesty international


Admin

Přátelé, kamarádi.
Vzledem k tomu, že jsem více času trávil tím, že jsem se snažil většinou bezvýsledně upozornit různé instituce na to, že špatně zveřejňují zakázky na profilu zadavatele, místo toho abych programoval pro vás nové funkce, které by byly pro vás přínosnější, tak jsem se rozhodl zeptat se přímo Ministerstva pro místní rozvoj, aby se vyjádřilo k nejčastějším problémům. Přijednom jsem stejné otázky zaslal i Nadačnímu fondu proti korupci, Rekonstrukci státu a Amnesty international, abych věděl, jak se k tomu staví i ti co zákon přímo nepsali, ale o danou problematiku se zajímají.
První rekce přišla tentýž den z Nadačního fondu proti korupci. Bohužel, ne odpovědi na moje dotazy. 
Následující den mi přišla odpověď přímo z ministerstva pro místní rozvoj (stihli to do 24 hodin=respekt). Dávají mi(nám) za pravdu.
Tady máte moje otázky a následně i odovědi z Ministerstva pro místní rozvoj. 

Vážený pane Admin,

 

Níže zasílám odpovědi na Vaše dotazy.

 

1.Musí mít každá organizační složka státu, státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace nebo jiná právnická osoba (zákon 134/2016 § 4, bod 1, písmeno e)  nebo 134/2016 § 4, bod 2)) vlastní profil zadavatele?

Ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), explicitně nevyplývá, že každá organizační složka státu, státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace nebo jiná právnická osoba, musí mít profil zadavatele.

Povinnost mít profil zadavatel vzniká pro všechny výše uvedené subjekty tehdy, pokud chtějí realizovat zadávací řízení v režimu zákona, tedy pod/nadlimitní veřejné zakázky. U těchto veřejných zakázek musí zadavatel splňovat uveřejňovací povinnosti stanovené zákonem a jeho prováděcími předpisy (např. § 96 ZZVZ). Dále musí zadavatel na profilu zadavatele uveřejňovat smlouvu a skutečně uhrazenou cenu pro veřejné zakázky malého rozsahu s hodnotou nad 500 000 Kč bez DPH - § 219 ZZVZ.

2.Musí každý profil zadavatele splňovat následující? (vyhláška 168/2016, § 15, bod2) “(2) Zadavatel zajistí, aby internetová adresa profilu zadavatele uveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek odkazovala přímo na internetovou stránku, na které jsou uveřejněny informace o veřejných zakázkách výhradně tohoto zadavatele.”

Ano, internetová adresa profilu zadavatele uveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek (VVZ), musí odkazovat přímo na internetovou stránku, na které jsou uveřejněny informace o veřejných zakázkách výhradně daného zadavatele.

Platí pravidlo, že jeden profil zadavatele může být využíván pouze jedním zadavatelem.

3.Je pravda, že podle vyhlášky 168/2016, § 18, bod 5, musí datový soubor obsahovat zakázky výhradně zadavatele, který má přidělený "Identifikátor profilu zadavatele" uvedený v datovém souboru?

Ano, datový soubor musí obsahovat informace pouze o zakázkách zadavatele, který má daný profil uveřejněn na VVZ.

 

4.Zákon 134 / 2016 § 214 bod 3. “Jde-li o provozní jednotku zadavatele podle § 17 odst. 2, může provozní jednotka využívat k uveřejnění informací o svých veřejných zakázkách vlastní profil zadavatele. Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně.”

Znamená to, že pokud se rozhodne provozní jednotka mít vlastní profil zadavatele, aplikuje bod 1 a 2 téhož paragrafu. V opačném případě se nepoužije bod 1 a 2, tudíž se adresa profilu neodešle k  uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, nemá vlastní “Identifikátor profilu zadavatele” a provozní jednotka využívá profil zadavatele své nadřazené organizace?

Podřízené organizace jednoho zadavatele mají možnost využívat jeden profil zadavatele společně s nadřízeným zadavatelem (multiprofil) za předpokladu, že daný profil zadavatele umožňuje třídění, popř. filtrování, podle jednotlivých podřízených organizací tak, aby byl zřejmý zadavatel konkrétní veřejné zakázky.

 

Tím není dotčena povinnost podřízených organizací uveřejnit svůj profil zadavatele ve Věstníku prostřednictvím formuláře CZ 05, což znamená, že internetová adresa, kterou podřízená organizace uveřejní na VVZ, musí odkazovat přímo na tu část „multiprofilu“, kterou využívá pouze TATO JEDNA KONKRÉTNÍ podřízená organizace. Čili, i zde platí zásada, jeden profil zadavatele může být využíván pouze jedním zadavatelem.

 

NENÍ MOŽNÉ, aby podřízená organizace, která je samostatným zadavatelem, využívala stejný profil, jako jeho nadřízená organizace.

 

V příloze Vám současně zasílám Metodický pokyn k uveřejňování na VVZ a náležitostem profilu zadavatele, ve kterém může najít další informace k uvedeným tématům.

 

V případě jakýchkoli dalších dotazů se na mne můžete kdykoli obrátit.

 

S pozdravem a přáním příjemného dne.

 

Ing. Aleš Havránek

Vedoucí oddělení správy ISVZ a elektronizace zadávání VZ

Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1


 

Dobrý den, 

omlouváme se za pozdnější reakci. Jelikož byla naše adresa jenom v kopii, nechápali jsme mail jako dotaz směřovaný na naši organizaci. 

Co se týče odpovědí na Vaše otázky, plně se ztotožňujeme s odpovědí MMR, která je právně správná. Jedinou výhradu máme k odpovědi č. 3. Jedná se o otázku metodického charakteru, proto nedokážeme posoudit, zda odpověď MMR je anebo není správná. 

S pozdravem 

Nadační fond proti korupci